ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝက စြဲကပ္ခဲ့ေသာ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားသည္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သည္အထိ ပါသြားေလသည္။ ယင္းကိစၥရပ္ဘက္သို႔ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳအပ္ေပသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ကေလးဘဝမွပင္စတင္၍ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။ ၁။အတတ္ႏိုင္ဆုံး မိခင္၏ႏို႔ခ်ိဳေအးကို တိုက္ေကြၽးပါ။ တိုက္ေကြၽးသည့္ ႏို႔ေၾကာင့္ ကေလးအေပၚ(အစရ္) သက္ေရာက္မႈ ရွိ၏။ ၂။အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အက်င့္တရပ္မွာ ကေလးမ်ားအား ရဲေဘာ္၊စစ္သားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အရာတစ္ခုျဖင္