တစ္ေန႔ ဂ်ိဗ္ရအီလ္အလိုင္ဟိစလမ္ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလမ္)သခင္ဆီကို ေရာက္ရွိလာေတာ့ ဂ်ိဗ္ရအီလ္သခင္ရဲဲ႕မ်ကိႏွာမွာ ေတာ္ေတာ္ပူေဆြးေသာကေတြ ျဖစ္ေနတာကို တမန္ေတာ္သခင္ ေတြ႔တယ္ အဲ႔ဒါနဲ႔ တမန္ေတာ္သခင္က ဂ်ိဗ္ရအီလ္သခင္ကို ေမးတယ္ အိုးးးဂ်ိဗ္ရအီလ္ အသင္ဘာေတြ ပူေဆြေသာကေတြ ျဖစ္ေနတာလဲ? အဲ႔ေတာ့ ဂ်ိဗ္ရအီလ္သခင္က တမန္ေတာ္ကုိ ေျပာျပတယ္။ အိုးးးအလႅာဟ္ရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ က်ြႏိုပ္ဒီေန႔ အလႅာဟ္အရွင္ရဲ႕အမိန္႔ေတာ္နဲ႕ ဂ်ဟႏၷမ္ကို ၾကည့္ျပီး လာတာျဖစ္တယ္။