နိယာသၠ — ယာ…အလႅာဟ္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕ တေန႔တာ နဖိလ္အိဗာဒသ္ေတြကို ကြယ္လြယ္သြားေသာသူမ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္ေပးေတာ္မူပါလို႔ နိယာသ္ျပဳလိုက္သည့္အေပၚ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ကြယ္လြန္သြားေသာသူမ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တယ္.. အခုနိယာသ္လုပ္လိုက္လို႔ ကိုယ့္ရဲ႕ဆဝါးဗ္ေတြလည္း မနည္းသြားပါဘူး။ ကြယ္လြန္သူမ်ားအားလုံးကိုလည္း အမွ်ခ်ီးျမႇင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဟဇရသ္ထာနဝီသခင္ႀကီး ဥပမာေလး ဘယ္လိုေပးသလဲဆိုရင္.. ဖေယာင္းတိုင္း တစ္တိုင္းမွ မီးကူးယူလိုက္တာ ေထာင္ေသာင္းမက ကူးယူလိုက္ရင္ေရာ ပထမ