ဟဒီးစ်တော်၌လာရွိသည္မွာ တမန်တော်ျမတ် (ဆြလ္လလ္လားဟုအလိုင်းဟိဝစ္စလာမ်) ကမိန့်ျကားတ္မောူသည် —! အလ္လာဟ်အသ်ွင်ျမတ်၏ ထံတော်ဝယ် ဒိုအာ(ဆုမြန်)တောင်းခံျခင်းထက် ပိုမို၍အေလးနက်အာရုံထားစရာဟူ၍မည်သည့် အရာမ်ွမရွိနိုင်ပေ။ အျခားတေနရာ၌ကိုယ်တော်ျမတ်၏မိန့်ဆိုခ်က် ဤသို့လာရွိထားသည္မွာ အျကင်သူ ဆင်းရဲဒုက္ခ ျကပ္တည်းမှု့မ်ားရွိနေခိန္တြင္မိမိ၏ဒိုအာကို အသ်ွင်ျမတ္ကလက္ခံေစေတ္မာူလိုပါလ်ွင် ထိုသူသည်ခေ်ာင္လည္မူ့နွင့်အျေခအေနေကာင်း မ်ားရွိနေခိန္တြင္မ်ားေျမာင္စြာဒိုအာတောင်းရေပမည်။ အျခားဟဒီးစ်တ္တောပုဒ်၌ဤသို့အမိန့်ရွိ ထားျပန်သည္မွာ——-ဒိုအာသည် မုအ္မင္န္မ်ား၏လက္နက် သာသနာ၏မဏ္ဏိုင္နွင့်မိုးကောင်းကင်/ေျမျပင္တို့၏နူးရ်ျဖစ်သည်။ ဒိုအာ၏အဓိပ္ပါယ္မွာခေါ်ဝေါ်ျခင်း တသျခင်း ဆိုလိုသည္မွာမိမိ၏လိုအပ္ခ်က် တစုံတရာ(သို့)မ်ားစြာကို မုခ်ျပည့်ဝသြားစေရန်အသ်ွင်ျမတ္ထံတသေ တာင်းခံျခင်းကိုဒိုအာဟုခေါ်ဆိုပါသည်။