အလုပ္ တစ္ခုခု လုပ္ရန္ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ေနပါက အလႅာ အ႐ွင့္ထံပါး လုပ္သင့္ မလုပ္သင့္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ အကူအညီ ေတာင္း ဆိုရန္ ဖတ္ေသာ နမားဇ္ ကိုအိစ္ေသခါရာ နမားဇ္  ဟုေခၚသည္။ အိစ္ေသခါရာ နမားဇ္သည္ အလြန္အေရးပါပီး အက် ဳိးထူး ႐ွိေသာ နမားဇ္ ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅားဟို႔