ဟူကူကွလ်လာဟ် (အလ္လာဟ့်အပေါ် ထားရမည့် တာဝန် ) ၆ ချက် ၁– နေ့စဉ် ကလေမာဟ် ဖတ်ပါ။ ၂– နေ့စဉ် သောင်ဗာဟ် ဖတ်ပါ။ ၃– နေ့စဉ် ဒရူးဟ် ဖတ်ပါ။ ၄– နေ့စဉ် ကုရ်အာန် ဖတ်ပါ။ ၅– နေ့စဉ် ဆွလာ့သ် ဝတ်ပြုပါ။