ဟာဖိဇ္မုဟမၼဒ္ဆြဖ္ဝါးန္ ဒီ ဟာဖိဇ္ဆပ္ေလး အသက္က အခု ၅ ႏွစ္ခြဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီကေလး ေလးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ အမ္အမ္ ေရာင္နက္ဗလီေက်ာင္းမွာ ၃ လနဲ ့၂၃ ရက္အတြင္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တစ္အုပ္လံုးကို အစအဆံုး အာဂံုေဆာင္ၿပီးေျမာက္သြားပါတယ္၊ ဒီေန ့ပဲ ဆရာႀကီး အလ္ဟာဂ်္ဟာဖိဇ္ ဟာရွင္မ္ဘိုဒီရဲ႕အေရွ႕မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးစူရဟ္ေတြကို ဖတ္ျပၿပီးခသမ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္၊