“အစ္ရွ္ရားက္” “က်ားရွ္သ္” ” ေအာင္ဝါဗီန္း” နမာဇ္မ်ားအေၾကာင္း

“အစ္ရွ္ရားက္” —  နံနက္ေနထြက္ၿပီး မိနစ္ (၂၀)ခန္႔ ၾကာၿပီး ေနာက္ နဖိလ္ နမားဇ္ (၄) ရကအသ္ကို(၂) ရကအသ္စီခဲြ၍ ဝတ္ျပဳရမည္။ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ဖက္ေတာ္မွ တစ္ေန႔တာလုံးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္။ (သိရ္ေမဇီက်မ္း) “က်ားရွ္သ္” …