ရိုဇီရိကၡာက်ယ္၀န္းေစျပီး အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ေျမွာက္ေစေသာက်င့္စဥ္

အၾကင္သူသည္ေအာက္ပါဒိုအာက ိုေန႕စဥ္(၉၆)ျကိမ္ရြတ္ဖတ္ပါက မိမိလိုအင္ဆႏၵ ျပည့္ေၿမာက္ေစရန္အတြက္ ထိေရာက္စူးရွေသာက်င့္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အျကင္သူသည္ ေန႕စဥ ္မပ်က္မကြက္ စြဲၿမဲစြာဖတ္ရြတ္ပါမူ ၎၏လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အကြယ္မွ ကူညီေစာင့္မွမႈကို ႐ရွိေပမည္။ အခက္အခဲတိုင္းမွလံုၿခံဳမႈ ရရွိေပမည္။ TweetSharePinShare1K1K Shares