(၁)”ဗိစ္မိလႅာဟ္”ဖတ္ျပီးအိမ္တံခါး ေတြကိုပိတ္ပါ (၂)စားစရာ ေသာက္စရာေတြကိုဖံုး အုပ္ထားပါ (၃)မီးဖို ဖေယာင္းတိုင္ မီးအိမ္ေ ရေႏြးစက္ အစရွိသည္တို ့ကိုပိတ္ပါ/မီးျငွိမ္းပါ (၄)ဝိုဇူလုပ္ပါ မိစ္ဝါးက္(တံပူစားပါ) (၅)စူရာဟ္မြလ္က္ (စူရာဟ္သဗါရကလ္လဇီ)ဖတ္ပါ (၆)အလႅာဟ့္ထံမွာစစ္မွန္တယ့္ေသာင္ဗါဟ္လုပ္ပါ (၇)အားလံုးကိုခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ပါ (၈)လူတစ္ေယာက္ကိုအေႀကြးေပးစရာရွိေနရင္ ဝဆြီယသ္ မွာတမ္းစာေရးျပီးမွအိပ္ပါ (၉)စြဗ္ဟာနလႅာဟ္33ႀကိမ္ အလ္ဟမ္ဒုလိလႅာဟ္33ႀကိမ္ အလႅာဟ္ဟုအက္ဗရ္ 34ႀကိမ္ ဖတ္ပါ (၁၀)အာယသြလ္ကုရ္စီ ဖတ္ပါ (၁၁)ေနာက္ဆံူးစူရာဟ္သံုးပုဒ္ျဖစ္သည့္