ထူးမြတ်မူများ။ အကြင်မည်သူမဆိုဤဒူအာကို နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်လျှင် အကယ်၍ နေ့စဉ် မဖတ်နိုင်သော် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်ရွတ်ဖတ်လျှင်အကယ်၍တစ်ပတ် တစ်ကြိမ်မဖတ်နိုင်သော်တစ်လတစ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့လျှင် တစ်လတစ်ကြိမ်မတက်နိုင်လဲတစ်သက်လုံး မှတစ်ကြိမ်ဖတ်ခဲ့မလျှင် ဖတ်ရန်မတက်နိုင်လျှင် သူတစ်ပါးဖတ်ရွတ်ခြင်းကိုနားထောင်ခဲ့လျှင် ထိုသို့မရလည်းထိုဒူအာကိုမိမိထံပါး၌ သိမ်းစည်းထားလျှင် ၇ မျိုးသောအရာများမှာကာကွယ်စောက်ရှောက်တော်မူအံ။ ၁ ။ဆင်းရဲကြပ်တည်းမူ။ ၂။လောကီ၏အခက်အခဲများ။ ၃။သေခြင်းတရား၏ ပြင်းထန်မူ။ ၄။ကဗရ်အဇါးဗ်မှ။ ၅။မွန်ကိရ် နကီးရ်၏မေးခွန်များမှ။ ၆။ကေယာမသ်၏ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများမှ။ ၇။ဂျဟန္နမ်၏ ပြစ်ဒဏ်များမှလည်းကောင်း