ခင္​ပြန္​း၏ ထြဋ္​ျမတ္​မႈ ဟဒီးဆ္​​ေတာ္​ (၁ ) အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မွအပ အျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ( စဂ်္ဒဟ္ျပဳ ) ဦးခ်ပိုင္ခြင့္ရွိေစမည္ဆိုလၽွင္ ဇနီးမယာက ခင္ပြန္းအား စဂ်္ဟ္ျပဳဦးခ်ရန္ ငါတမန္ေတာ္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူမည္ ဟူ၍ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဟဒီးဆ္​​ေတာ္​ (၂) တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က အၾကင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မသည္ ခင္ပြန္း၏ ေက်နပ္မႈရရွိေနခိုက္တြင္ ကြယ္လြန္ေသဆံုးပါက