အင္န္ရွာအလႅာဟ္ အၾကင္သူဟာ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ရဲ႕ စႏၷသ္နမာဇ္(၂)ရက္အသ္ကို အိမ္မွာဖတ္မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးအျမတ္(၃)ခုကို မုခ် ရရွိပိုင္ဆိုင္သြားပါလိမ့္မယ္။ ဖဂ်ရ္နမာဇ္ရဲ႕ စႏၷသ္နမာဇ္ (၂) ရက္အသ္ကို အၾကင္သူဟာ အိမ္မွာဖတ္ၿပီး ဖရပ္ဇ္နမာဇ္ဖတ္ဖို႔ ဗလီသြားမယ္ဆိုရင္ ၁။ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သခင္ ဖယ္ရွားေပးလိမ့္မယ္၊ ၂။ အိမ္ထဲမွာ မိသားစုထဲမွာ ျပႆနာေတြ ေအးခ်မ္းပေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္၊ ၃။ ေနာက္ဆုံးကြယ္လြန္ခါနီးအခ်ိန္မွာ