ဒီအေၾကာင္းအရာေလးကိုဖတ္ျပီးမွတ္ထားပါ ေနာက္လူမ်ားသိသြာရေလေအာင္ share ျပီး စဝါဗ္ ရယူလိုက္ပါ။ ======================================= မိမိတို႔အိမ္တြင္ လူနာတစ္ဦး ေသအံ႔ဆဲဆဲ အေျခေနသို႔ ေရာက္ရွိလာပါက ၄င္းလူနာကို ေျမာက္ဘက္သို႔ ေခါင္းရင္း ေတာင္ဘက္သို႔ ေျခရင္ထားျပီး လွဲေစပါ။ လူနာ၏ မ်က္နာကို ကိဗ္လဟ္ဘက္သို႔ လွည့္ေပးထားလိုက္ပါ။ လူနာ၏ အနာတြင္ လူနာၾကားရေလာက္ေအာင္ အသံက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ ကလိမဟ္ကို