ဆြဒကာဟ္ရဲ႕အက်ဳိးစဝါးဗ္ရေစမဲ့နည္းလမ္း (၄၀)

(၁) တျခားသူဒုကၡ ျဖစ္ေစမဲ့အရာကိုေဝးကြာ‌ေ အာင္ျပဳလုပ္ျခင္း ဆြဒကာဟ္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဗုခါရီက်မ္း 2518) (၂) မ်က္မျမင္ကို လမ္းျပေပးျခင္းဆြဒကာဟ္ျဖစ္ပါ တယ္။ (အစ္ဗေနဟဗ္ဗာန္း -3368) (၃) နားေလးေနသူ တစ္ဦးအား အသံက်ယ္ေလာင္စြာ စကားေျပာေပးျခင္း ဆြဒကာဟ္ျဖစ္ပါတယ္။(အစ္ဗေနဟဗ္ဗာန္း 3368) …