— အၾကင္သူသည္ စူရဟ္ဖြာေသဟာကို (၄)ႀကိမ္ ဖတ္သည္ရွိေသာ္ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံး တစ္ႀကိမ္ ခသမ္ျပဳသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ကိုရရွိမည္။ — နံနက္ ဖဂ်ရ္နမားဇ္၏ စြႏၷသ္ႏွင့္ ဖရဇ္ၾကားတြင္ (၄၁)ၾကိမ္ အေလ့အထျပဳ၍ ဖတ္ရြတ္ေလ့ရွိေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ က်န္းမာေရး ျပည့္ဝမွုရရွိမည္။ —- ခရီးသြားတစ္ဦးအတြက္ (၄၁) ႀကိမ္ဖတ္ခဲ့ေသာ္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ လိုရာခရီးကို ေရာက္ရွိမည္။