💢💢 ကုရ္အာန္ကုိ ခုိးနားေထာင္တဲ႔ ကာဖိရ္ျကီးသုံးဦး💢💢

တစ္ခါက အဗူဂ်ဟလ္ရယ္အဗူစြဖ္ယားန္ရယ္အခ္နဆ္ဗင္န္ရွရီးက္ရယ္ ဒီကာဖိရ္သုံးဦးဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ျကီး”ဆြ”ကုရ္အာန္ဖတ္တာကုိ နားေထာင္ဖုိ႔ လူေတြမသိေအာင္ခုိးျပီး ထြက္လာခဲ႔တယ္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုက သူတုိ႔သုံးဦးဟာ အတူတူတုိင္ပင္ျပီး  လာျကတာမဟုတ္ဘူး တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ အသိမေပးပဲ ထြက္လာျကတာျဖစ္တယ္။သူတုိ႔သုံးဦးဟာ ကုရ္အာန္အသံကုိ တစ္ေယာက္ တစ္ေထာင့္စီကေန နားေထာင္ရင္း တစ္ညလုံးကုန္ဆုံးသြားတယ္။ …