အခ်င္းခ်င္းေတြ႕တဲ့အခါ ကိုယ္ကလည္းသူ႔အေရွ႕မွာ ကလိမဟ္ဖတ္ပါ။ သူ႔ကိုလည္း ကလိမဟ္ဖတ္ခိုင္းပါ။ မိသားစုအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းထိုင္ၿပီး ကလိမဟ္ဖတ္ၾကပါ။ ဒြႏၷယာမွာ ကိုယ့္ကလိမဟ္ရဲ႕ သက္ေသေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လူေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အေရွ႕မွာ ကလိမဟ္ဖတ္ျပပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ရဲ႕ ေရာင္ဇဟ္အေရွ႕ေရာက္ရငါလည္း ကလိမဟ္ဖတ္ပါ။ ကိုယ့္ကလိအဟ္ရဲ႕သက္ေသ တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) ကိုလည္း ျဖစ္ေစပါ။ လူတိုင္းမွာ အလႅာဟ္အခ်စ္ေတာ္ျဖစ္ဖို႔