ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ အတြင္းပိုင္းေဆးေၾကာရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို့ ေဆး ေၾကာသလဲ ဆိုတာ ဖတ္လိုက္ရလို့ဘာသာျပန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္

ကအ္ဗာေက်ာင္းေတာ္ အတြင္းပိုင္းေဆးေၾကာရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို့ ေဆး ေၾကာသလဲ ဆိုတာ ဖတ္လိုက္ရလို့ဘာသာျပန္ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ျမတ္ကအ္ဗာကို ေဆးေၾကာရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ ၁-ဇမ္ဇမ္ေရ ၄၅ လီတာ ၂- သြာအီးဖ္ၿမိဳ့မွ ထြက္တဲ့ ႏွင္းဆီပန္း …