မြဖ္သီ သကီး အြစ္မာနီ ဆရာႀကီး၏အမည္မွာမိုဟမၼဒ္သကီးျဖစ္သည္။ဆရာႀကီး၏ဖခင္ မွာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည္ညႇိရေသာ ပါကိစ္တန္ႏူိင္ငံ မုဖ္သီခဴပ္ မုဖ္သီ ႐ွဖီးအ္ ရဟ ျဖစ္သည္။ မြဖ္သီသကီးအြစ္မာနီ သည္ အိနၵယႏုိင္ငံ ဒီယိုဘန္ ရြာ၌ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၌ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၅ ႏွစ္ ၁၉၄၈တြင္ဖခင္ႏွင့္အတူပါကိစ္တန္ သို႔ဟိဂ်္ရသ္ျပဳခဲ့သည္။ ဆရာသၡင္ သည္