မြဖ္သီ သကီး အြစ္မာနီ အေၾကာင္း အျပည္႔အစံု

မြဖ္သီ သကီး အြစ္မာနီ ဆရာႀကီး၏အမည္မွာမိုဟမၼဒ္သကီးျဖစ္သည္။ဆရာႀကီး၏ဖခင္ မွာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည္ညႇိရေသာ ပါကိစ္တန္ႏူိင္ငံ မုဖ္သီခဴပ္ မုဖ္သီ ႐ွဖီးအ္ ရဟ ျဖစ္သည္။ မြဖ္သီသကီးအြစ္မာနီ သည္ အိနၵယႏုိင္ငံ ဒီယိုဘန္ ရြာ၌ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္၌ …