အနာစိမ္းေပါက္ ေမာင္မေၾကာက္ ေခြးေတာက္႐ြက္ကိုရွာ ˝မင္းအနာႀကီ္းကလည္း ေၾကာက္စရာႀကီး၊အေရာင္လည္း မေလ်ာ့ဘူး˝ “ဟုတ္တယ္ ေဆးထည့္တာပဲ၊ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိဘူး မန္းဝင္ၿပီး ျပည္တည္တာ ကိုက္တာလြန္ေရာပဲ˝ ျမန္မာ့ေဆးဝါးပင္စာအုပ္ထူးႀကီးကို ဖတ္ထား၍ မွတ္မွတ္သားသား ေခြးေတာက္႐ြက္အား သတိရမိေတာ့သည္။ “̏ေခြးေတာက္႐ြက္ကို မီးကင္းၿပီးကပ္လိုက္” “ငါေျပာတာမဟုတ္ က်မ္းကေျပာတာ˝ အမွန္ပင္ သူငယ္ခ်င္း၏ အနာစိမ္းရင့္၍ ျပည္ေပါက္ကာ ေပ်ာက္ကင္းခဲသည္ကို မွတ္မိေနေတာ့သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္