Category: Book

ႏို႔ေသာက္လၽွင္ ဖတ္ရန္ ဒိုအာ

ႏို႔ေသာက္လၽွင္ ဖတ္ရန္ ဒိုအာ နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုယ္ေတာ္ အမိန္႔႐ွိေတာ္မူသည္မွာ အၾကင္သူအား အ႐ွင္ျမတ္ကႏို႔႔ေသာက္သံုးခြင့္ ခ်ီးျမႇ်င့္ေတာ္မူလွ်င္ေအာက္ပါဒိုအာကိုဖတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္​ ” ယာ…အလႅာဟ္ဤႏို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္ ဘရ္ကသ္မဂၤလာ ျဖစ္ထြန္းေစေတာ္မူပါ။ ထပ္မံတိုး၍ခ်ီးျမႇင့္ေတာ္မူပါ။(သစ္ရ္ေမဇီက်မ္း။ဟဒီးစ္အမွတ္ – ၃၄၅၅) နဗီတမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ)ကိုယ္ေတာ္ အမိန္႔႐ွိေတာ္မူသည္မွာ အၾကင္သူအား အ႐ွင္ျမတ္ကႏို႔႔ေသာက္သံုးခြင့္ ခ်ီးျမႇ်င့္ေတာ္မူလွ်င္ေအာက္ပါဒိုအာကိုဖတ္ပါ။ အဓိပၸါယ္​ ” ယာ…အလႅာဟ္ဤႏို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးအတြက္
Read More

နံနက္​မိုး​ေသာက္​သည့္ အ​ထိဖရစ္​သာ (70000)ကမဂ္​​ေဖြရသ္​ရဲ႕ ဒုိအာျပဳ​ေပး….

နံနက္​မိုး​ေသာက္​သည့္ အ​ထိဖရစ္​သာ (70000)ကမဂ္​​ေဖြရသ္​ရဲ႕ ဒုိအာျပဳ​ေပး…. နံနက္မိုးေသာက္သည့္ အထိဖရစ္သာ (70000)က ထိုသူ႔တြက္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕ ဒိုအာျပဳေပး…. အၾကင္သူဟာ နံနက္ခင္းခ်ိန္(ဖဂ်ရ္ၿပီး)တြင္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အာယသ္ေတာ္ကို တႀကိမ္ဖက္မည္ဆိုလွ်င္ ညေနေနဝင္သည္အထိ ဖရစ္သာ (70000) က ထို႔သူ႔တြက္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံေတာ္တြင္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕ ဒိုအာေတာင္းခံေပးေတာ္မူသည္။ ညေနခ်ိန္တြင္(မဂၢရစ္ၿပီး) တစ္ႀကိမ္ဖက္မည္ဆိုလွ်င္ နံနက္မိုးေသာက္သည္ထိဖရစ္သာ (70000)က ထိုသူ႔တြက္ မဂ္ေဖြရသ္ရဲ႕
Read More

ဖဂ်ရ္နမားဇ္သည္အလြန္ဗရ္ကသ္႐ွိေသာ နမာဇ္ ျဖစ္

ဖဂ်ရ္နမားဇ္ ဖဂ်ရ္နမားဇ္သည္အလြန္ဗရ္ကသ္႐ွိေသာ နမာဇ္ ျဖစ္သည္။ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ ႏွင့္ ပက္သက္သည့္အခ်ိဳ႕ ဟဒိးဆ္ေတာ္မ်ားကိုတင္ျပလိုပါသည္။ ဤ ဟဒိးဆ္ေတာ္မ်ားအားသိ႐ွိျပီးေနာက္ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္အေရးပါပုံအား မိတ္ေဆြတို႔ သိ႐ွိၿပီးဖဂ်ရ္ ဖတ္ခ်င္စိတ္ ေပၚ ေပါက္လာနိုင္သည္ဟုတမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) အမိန္႔႐ွိခဲ့သည္။ ေအ႐ွာနမားဇ္ အား ဂ်မာအသ္ျဖင့္ ဝတ္ျပဳပါက ည တစ္ဝက္ ေအဗာဒသ္ လုပ္သည့္ စဝါးဗ္
Read More

စူရဟ္ကဟဖ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 

စူရဟ္ကဟဖ္၏ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား စူရဟ္ကဟဖ္ (ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအေၾကာင္း) သည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ၿပီး အာယသ္ေတာ္ (၁၁၀)ႏွင့္ ႐ုကူ (၁၂)ခုပါဝင္သည္။၁။ ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏ အႏၲရာယ္မွ လြတ္ကင္းျခင္းမြတ္စ္လင္မ္၊ အဗူဒါဝူးဒ္၊ သိရ္မီဇီ၊ နစာအီ၊ မြစ္နေဒအဟ္မဒ္ က်မ္းမ်ားတြင္ ဟဇရသ္အဗြဒ္ဒရ္ဒါအ္ ရသြီယလ္လာဟု အန္ဟုထံမွ ဆင့္ျပန္ခ်က္လာရွိသည္။ ၂။ စူရာကဟဖ္၏ ပထမ (၁ဝ)
Read More

လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစေသာအအ္မလ္

လိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္၀ေစေသာအအ္မလ္ ေအမာမ္ဘိုခါရီ(ရေဟ့) သေအမာမ္ဘိုခါရီ(ရေဟ့) သခင္ထံမွဆင့္ျပန္ခ်က္တရပ္လာရွိသည္မွာ- အၾကင္မည္သူမဆိုေအာက္ေဖၚျပပါအစီစဥ္အတိုင္း စူရာဟ္ဖာေသဟာကိုစြဲၿမဲစြာဖတ္႐ြတ္ခဲ့ပါမူ ၎သူသည္ေလာကီ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ မည္သည့္အခါမွ်ေတာင့္တျခင္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္၎ သူအတြက္အကြယ္မွ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ေပးသနားေတာ္မူမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေနာက္တစုံတခုေသာအခက္ခဲအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါမူ မိမိတကိုယ္တည္း သီးျခားေနရာတခုတြင္ ခႏၶာကိုယ္အဝတ္အစားသန႔္ရွင္းမႈႏွင့့္္တကြဝိုဇူျပဳၿပီး နဖိလ္(၂)ရကအသ္ဖတ္႐ြတ္ၿပီး စလာမ္လွည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ -အိစ္သိစ္ဂ္ဖာရ္အႀကိမ္(၇၀) -ဒ႐ူးဒ္ရွရီးဖ္အႀကိမ္ (၇၀) -စူရာဟ္ဖာေသဟာ အႀကိမ္(၇၀)ဖတ္ၿပီး အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ မိမိလိုအင္ဆႏၵကို ႐ို႕က်ိဳးစြာျဖင့္ေတာင္းဆုျပဳပါေလ။ သို႔ဆိုပါလွ်င္ထိုအအ္မာလ္၏
Read More

ကိယာမသ္ေန႔တြင္ရွင္ျပန္ထရမည့္အုပ္စု{12} စု

ကိယာမသ္ေန႔တြင္ရွင္ျပန္ထရမည့္အုပ္စု{12} စု ဟဇရသ္မုအားဇ္ အိဗ္ေန႔ဂ်ဗလ္ { ရေသြ႕ } ဆင့္ျပန္ခဲ့သည္,,,တမန္ေတာ္ျမတ္{ဆြ}မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ငါ၏ အြမၼသ္ သည္ ဟရွရ္ကြင္းျပင္၌ အုပ္စု {12}စုခြဲ၍ ရွင္ျပန္ထၾကရမည္။ 1 ။ ပထမအုပ္စုသည္ကဗရ္သခၤ်ဳိင္း အတြင္းမွ ေျခလက္မပါဘဲ ရွင္ျပန္ထၾကရမည္။ { ဤအုပ္စုသည္ မိမိအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အစဥ္ ဒုကၡေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။ 2
Read More

စူရာယာစင္ ရဲ့ ေနာက္ဆုံး အယါသ္ အက်ိုးေက်းဇူး

စူရာယာစင္ ရဲ့ ေနာက္ဆုံး အယါသ္ အက်ိုးေက်းဇူး ဖဂ်ရ္ ဖတ္ၿပီး မိတ္ေဆြ ေတြအတြက္ မၽွေဝခ်င္ပါတယ္။ဒီအယာသ္ က စူရာယာစင္ ရဲ့ ေနာက္ဆုံး အယါသ္ပါ။ နမာဇ္တစ္ႀကိမ္ ဖတ္ၿပီးတိုင္းဒီအယာသ္ ကို ၁၂ႀကိမ္ ဆြလႅလ္လာဟု အဖြင့္ပိတ္ သုံးႀကိမ္နဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ allah အမိန္႔နဲ႔ ေျပာရဲ ဆိုရဲ လာမယ္။
Read More

ဒိုအာေအ အနပ္စ္

ဒိုအာေအ အနပ္စ္ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာသက္တမ္းတစ္ခုရရွိေစရန္ႏွင့္ ရန္သူမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးေစရန္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ဟဇရသ္အနပ္စ္ (ရေသြ႕)သခင္အား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ဒိုအာကိုေန႔စဥ္ ဖဂ်ရ္ဆြလာသ္ၿပီး (၇)ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ၿမိဳ့မွုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ သက္တမ္းကို ရရွိလိမ့္မည္။ (၁)ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္လည္း အရွင့္အလိုေတာ္ႏွင့္ ရန္သူမ်ား၏ ေဘးရန္အဝဝမွ လုံျခဳံမွုႏွင့္ နိုင္ႏွင္းမွုရရွိေပမည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား (၁၀)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ခိသ္မသ္ျပဳခဲ့ေသာ ဟဇရသ္အနပ္စ္(ရေသြ႕)အား ၎၏ မိခင္မွ
Read More

ဤ ဒိုအာ၏ အက်ိဳး

ဤ ဒိုအာ၏ အက်ိဳး အၾကင္သူသည္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေအာက္ပါဒိုအာကို နံနက္ႏွင့္ည အႀကိမ္ ၄၀ဖတ္ပါကေရာဂါအလုံးစုံမွ ကင့းေဝးမူရရွိေပလ္ိမ့္မည္။ အကယ္၍ ေသဆုံးကြယ္လြန္ပါကရွဟီဒီမ်ား၏ စာရင္းတြင္ပါဝင္ေပမည္။ #အကယ္၍ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သြားပါကအလုံးစုံေသာ ဂိုနာဟ္မ်ားကိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမူရရွိေပမည္။ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရခ်ိန္ ဖတ္ပါကေျပလည္မူ ရရွိေပလိမ့္မည္။ မတရားျပဳသူ ၊ ရန္သူႏွင့္ အႏၲရယ္ရွိမည့္သူထံသြားေရာက္ပါက ေအာင္နိုင္မူ ေအာင္ျမင္မူရရွိေပလိမ့္မည္။
Read More

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ဘူလါၿမိဳ႕ရဲ႕ဗလီအီမာမ္ဆပ္ ဗလီေရွ႕မွာ အသတ္ခံရ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ဘူလါၿမိဳ႕ရဲ႕ဗလီအီမာမ္ဆပ္ ဗလီေရွ႕မွာ အသတ္ခံရ إنا لله وانا اليه راجعون ပုံမွာပါေသာ ေမာ္လဝီဆပ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ဘူလါၿမိဳ႕ရဲ႕ဗလီအီမာမ္ဆပ္ပါ။ ဒီေမာင္လာနာဆပ္ကို ဗလီေရွ႕မွာ ရွာဟီးဒ္လုပ္လိုက္တယ္။ ဘယ္သူေတြ သတ္ၿပီးးရွာဟီးဒ္လုပ္လိုက္တာကို ခုထိတရားခံမေပၚဘူး။ ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ား မိမိရဲ႕ဒိုအာမွာ ဒီဆရာရဲ႕ မဂ္ေဖြရသ္အတြက္သတိရေပးၾကပါ။ အျမန္ဆုံးတရားခံေပၚပါေစ အာမီးန္။ ပုံမွာပါေသာ ေမာ္လဝီဆပ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္႕ဘူလါၿမိဳ႕ရဲ႕ဗလီအီမာမ္ဆပ္ပါ။ ဒီေမာင္လာနာဆပ္ကို ဗလီေရွ႕မွာ
Read More