စူရဟ္ဖြာေသဟာ၏ အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား

စူရဟ္ဖြာေသဟာ၏အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား အၾကင္သူသည္ စူရဟ္ဖြာေသဟာကို( ၄ ) ႀကိမ္ ဖတ္သည္ရွိေသာ္ ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံး တစ္ႀကိမ္ခသမ္ျပဳသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ကို ရရွိမည္ နံနက္ဖဂ်ရ္နမားဇ္၏စြႏၷသ္ႏွင့္ ဖရဇ္ၾကားတြင္ (၄၁) ႀကိမ္ အေလ့အထျပဳ ဖတ္ေလ့ရွိေသာ္ အရွင္ျမတ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ျဖင့္ က်န္းမာေရးျပည့္ဝမႈရရွိမည္ …