ဝုိသူျဖင့္ အိပ္စက္ေသာသူ၏ ဒုိအာကဘူလ္ျဖစ္ျခင္း

ဝုိသူျဖင့္အိပ္စက္ေသာသူ၏ဒုိအာကဘူလ္ျဖစ္ျခင္း ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သခင္ صلى الله عليه وسلم ၏ ဓေလ့ေတာ္မွာ ဝုိသူျဖင့္အျမဲတေစ ေနထုိင္ေတာ္ မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝုိသူျဖင့္ပင္ အိပ္စက္ အနားယူ ေတာ္မူေလ့႐ွိသည္။ မိမိ၏ ဆြဟာဗဟ္​ေ​တာ္မ်ား ကုိလည္း ဝုိသူျဖင့္ …