အခ်ိန္တိုေလးအတြင္း အီစြာေလ့စဝါးဗ္ပို႔သနည္း

အီစြာေလ့စဝါးဗ္ပို႔သနည္း ယခုေဖာ္ျပမည့္ပံုစံေလးကအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပီး အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ားသည့္အတြက္ မိမိ၏ေသဆံုးသြားေသာ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္လည္း ပို႕ေပးႏိုင္ပါတယ္။ # ဖတ္ရမည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ားမွာ (၁) စူရာဟ္ဖြာေသဟဟ္ (3) ၾကိမ္ / (၂) စူရာဟ္ အိခ္လာစြ္ (9) …