ေနကာဗ္ဝတ္ဆင္ထားသူ အမ်ိဳးသမီးေစ်းဝယ္ရာမွ အခက္အခဲတစ္ခုအေၾကာင္း (အစအဆံုးဖတ္ၾကည္ပါ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္)

တခါက ျပင္သစ္နိုင္ငံ၏တခုေသာ စူပါမားကတ္တြင္ ေနကာဗ္ဝတ္ဆင္ထားသူ အမ်ိဳးသမီးေစ်းဝယ္သည္။ ေစ်းဝယ္ျခင္း ၿပီးဆံုးသြားသည့္အခါ သူမ ေပးေခ်ရမည့္ ေစ်းဖိုးေငြကို ေပးေခ်ရန္ ေကာင္တာသို႔ သူမ သြားခဲ့သည္။ ေကာင္တာတြင္ ( လြန္ကဲစြာ ) ျပင္ဆင္ခ်ယ္သထားေသာ အာရဗ္ႏြယ္ဖြား …