ေမာလ္ဒိုက္ႏိုင္ငံမွာ အသက္အငယ္ဆံုး ဟာဖီးဇ္ဆပ္ ယူစြဖ္ ဘင္န္ မဇီးန္

Mashaa Allah. က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ တစ္အုပ္လံုးကို အလြတ္က်က္မွတ္ အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာေမာ္လ္ဒိုက္ ႏိုင္ငံမွ အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္သာရိွေသးေသာ ကေလးငယ္ ယူစြဖ္ ဘင္န္ မဇီးန္ ၎ ခေလးငယ္ေလးသည္ ေမာလ္ဒိုက္ႏိုင္ငံ၏ အသက္အငယ္ဆံုး ဟာဖီးဇ္ဆပ္ …