မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ သားသမီးမ်ားလိုက္နာရန္ ဝတၱရား (၁၄)ခ်က္

မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ သားသမီးမ်ားလိုက္နာရန္ ဝတၱရား (၁၄)ခ်က္ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနစဥ္ (၇)ခ်က္ (၁) ရိုေသေလးစားရမည္။(၂) ခ်စ္ခင္တြယ္တာျမတ္နိုးရမည္။(၃) အမိန္႔နာခံရမည္။(၄) ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ (၅) ခ်မ္းေျမ့သာယာေစေရးအတြက္ ေသာကထားရမည္။(၆) လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္။(၇) မၾကာခဏေတြ႕ဆုံႏွုတ္ဆက္ရမည္။ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္(၇)ခ်က္ (၈) လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရရန္ …