ေသာင္ဝ္ဗဟ္ အမွားဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း အေၾကာင္း

ေသာင္ဝ္ဗဟ္ အမွားဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဖရိ႐ွ္သဟ္မ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္အျမဲတေစ အမွားကင္းေနၾကမည္မဟုတ္သလုိ႐ႈိင္သြာန္မ်ားမဟုတ္၍ အျမဲတမ္းဒုစ႐ုိက္မ်ားက်ဴးလြန္မေနသင့္ပါ။ အမွားတခုခုက်ဴးလြန္မိပါက အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးမွာ ခ်တ္ခ်င္းေသာင္ဗဟ္အမွားဝနခ်ေတာင္းပန္လုိက္ရန္ၾကဳိးစားရပါမည္။ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္မိမိေသာင္ဝ္ဗဟ္ပ်က္ျပယ္သြားပါကလည္း ေမ်ွာ္လင့္ခ်တ္ မကင္းဘဲထပ္မံ ေတာင္းပန္မႈျပဳပါ၊ မုခ် အလႅာဟ္အ႐ွင္ လက္ခံကဗူလ္ျပဳေတာ္မူပါလိမ့္မည္။ မုစ္နဒ္အဟ္မဒ္က်မ္းမွာ ကုိယ္ေတာ္သခင္ဆြလႅလႅားဟုအလုိင္ဟိဝစလႅမ္ရဲ႕ မိန္႔ေခြၽခ်တ္ကုိခုလုိဆင့္ျပန္ထားပါတယ္၊ ႐ႈိင္သြာန္က …