လံုးဝ ဒီေခတ္ပဲ — ကိယာမသ္ ရဲ႕ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား

(1) ။ ဒီလိုေခတ္တေခတ္ေရာက္လာလိမ့္မယ္ ။လူေတြဗလီနားက ျဖတ္သြားလိ္မ့္မယ္ ဗလီထဲဝင္ျပီးနမားဇ္၂ရကအသ္ဖတ္မွာမဟုတ္ဘူး။ / (2)။ လက္ထဲမွာ မီးခဲကိုင္ရသလို သာသနာ့အေပၚမွာ အမလ္လုပ္ဖို႔အ့ဲေလာက္ခက္ခဲလာမယ္ (3) ။ ကပ္​ေစးနည္းမႈ႕မ်ားျပားလာမယ္ ပစၥည္းဥစၥာမွာဘဲ ကပ္​ေစးနည္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး အရာရာတိုင္းမွာ ကပ္စီးနည္းလာမယ္ …