ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ သက္တမ္းတစ္ခုရရွိေစရန္ႏွင့္ ရန္သူမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးေစရန္။´´ ဒိုအာေအ အနပ္စ္

“ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာသက္တမ္းတစ္ခုရရွိေစရန္ႏွင့္ ရန္သူမ်ားအေပၚလႊမ္းမိုးေစရန္။´´ ဒိုအာေအ အနပ္စ္ ***တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က ဟဇရသ္အနပ္စ္ (ရေသြ႕)သခင္အား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ဒိုအာကိုေန႔စဥ္ ဖဂ်ရ္ဆြလာသ္ၿပီး (၇)ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ခဲ့ေသာ္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ႏွစ္ၿမိဳ့မွုႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာ သက္တမ္းကို ရရွိလိမ့္မည္။ (၁)ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ျခင္းသည္လည္း အရွင့္အလိုေတာ္ႏွင့္ ရန္သူမ်ား၏ ေဘးရန္အဝဝမွ …