မိခင္ရဲ႕ဒိုအာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာမရွိပါဘူး

တမန္ေတာ္ မူဆာ (အလိုင္) က အို အလႅာဟ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ဳိး နဲ႔အတူ ဂ်ႏၷသ္မွာ ေနရမယ့္သူကို ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္ဆိုျပီး အလႅာဟ့္ထံ မွာေလ်ာက္ထားေလတယ္ အဲ့ဒီအခါ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ဘယ္ေဒသ ဘယ္ေနရာမွာ အသင္နဲ႔အတူ ဂ်ႏၷသ္မွာ ေနရမယ့္သူရွိေၾကာင္း …