ဒုအာေအ့မြစ္သဂ်ားပ္ — ဤဒုအာ၏ ထူးျမတ္ကို အသင္မိတ္ေဆြတို႔ သိသြားပါက ေန႔စဥ္ဖတ္ရန္ပင္ေမ့မည္မဟုတ္​ေပ

🕌 ဒုအာေအ့မြစ္သဂ်ားပ္ 🕌 ဤဒုအာ၏ ထူးျမတ္ကို အသင္မိတ္ေဆြတို႔ သိသြားပါက ေန႔စဥ္ဖတ္ရန္ပင္ေမ့မည္မဟုတ္​ေပ။ *﷽* ထူးျမတ္မူမ်ား …………. အၾကင္မည္သူမဆို ဤဒုအာကို ေန႔စဥ္ရြတ္ဖတ္လ်ွင္္ အကယ္၍ ေန႔စဥ္ မဖတ္နိုင္ေသာ္ တစ္ပတ္လ်ွင္ တစ္ၾကိမ္ ရြတ္ဖတ္လ်ွင္၊ …