ဒုအာ ကဘူလ္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား………….

ဒုအာ ကဘူလ္ျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား (၁) မခ်ိမဆန္႔ အျဖစ္ဆိုးဝါးေနသူ။ / (၂) မတရားျပဳျခင္း ခံရသူ။ / (၃) ဖခင္က သားသၼီးအတြက္ ျပဳေသာဒုအာ။ / (၄) တရားေသာဘုရင္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ။ …