ရိဇ္က္၏ တံခါးေပါက္( ၄ )ေပါက္  ……..

ရိဇ္က္၏ တံခါးေပါက္( ၄ )ေပါက္  ……..  ယေန႔ မုစၥလ္မာန္ေတြ ဘာလို႔ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းေနၾကလဲ…! ႀကီးပြားတိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ မပင္မပန္းပဲ ေခ်ာင္လည္အဆင္ေျပေစဖို႔ ႐ိုဇီစားနပ္ရိကၡာရဲ႕တံခါးေပါက္ေတြရွိေနပါလွ်က္ စစ္မွန္တဲ့ တံခါးေပါက္ေတြနဲ႔ ဒြန္တြဲျခင္းမရွိလို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ႐ိုဇီရိကၡာရဲ႕တံခါးေပါက္[ ၄ ]ေပါက္ရွိတယ္။ [ …