ေမွာက္လ်က္အိပ္ျခင္းမွေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ……..

بسم الله الرحمن الرحيم ေမွာက္လ်က္အိပ္ျခင္းမွေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း ဟဇရသ္ အဗူဇရ္ ( رضى الله تعالى عنه ) ထံမွ ဆင့္ျပန္ခ်က္လာရွိသည္မွာ… တစ္ရက္ ကြၽႏ္ုပ္ေမွာက္လ်က္အိပ္ေနခ်ိန္ အနားမွ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( …