ဝိုသူျဖင့္အိပ္စက္ေသာသူ၏ဒိုအာကဘူလ္ျဖစ္ျခင္း……….

ဝိုသူျဖင့္အိပ္စက္ေသာသူ၏ဒိုအာကဘူလ္ျဖစ္ျခင္း ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သခင္ صلى الله عليه وسلم ၏ ဓေလ့ေတာ္မွာ ဝိုသူျဖင့္အၿမဲတေစ ေနထိုင္ေတာ္ မူျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝိုသူျဖင့္ပင္ အိပ္စက္ အနားယူ ေတာ္မူေလ့ရွိသည္။ မိမိ၏ ဆြဟာဗဟ္ေတာ္မ်ား ကိုလည္း ဝိုသူျဖင့္ …