ဗလီကုိမေတာ္တဆမီးသတ္ပုိက္ျဖင့္ထုိးခဲ႔မႈ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ရဲခ်ဳပ္ လာေရာက္ေတာင္းပန္

ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က အေျပာေရာင္ေဆးရည္ပါ ဖိအားျပင္းေရပုိက္ျဖင့္ ေကာ္လြန္းဗလီအဝင္ေပါက္ကုိ ထုိးပစ္ခဲ႔မႈျဖစ္ခဲ႔သည့္အေပၚ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးႏွင့္ရဲခ်ဳပ္တုိ့က တနလၤာေန့တြင္ အဆုိပါ ဗလီသုိ့လာေရာက္လည္ပတ္၍ ေတာင္းပန္ခဲ႔သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားရွိမေနပဲ ထုိသုိ့ေရပုိက္ျဖင့္ထုိးခဲ႔သည္႔ျဖစ္ရပ္ေျကာင့္ ေဒသခံမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမၽား ေဒါသထြက္ခဲ႔ျကသည္။ “ဒီဗလီဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေကၤတပဲ” ဟုဗလီ၌ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္စကားျပန္ …