၁၅ ရာစုမွ Bibi Jawindi ၏သခ်ႋဳင္း

၁၅ ရာစုမွ Bibi Jawindi ၏သခ်ႋဳင္းသည္ Bahawalpr ျပည္နယ္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ျပည္နယ္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္နယ္ Uch Sharif ရွိ အထိမ္းအမွတ္ ငါးခုအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Bibi_Jawindi  ၁၄၉၃ ခုႏွစ္တြင္အီရန္မင္းသား Muhammad Dilshad သည္ …