ဆင္းရဲသားႏွင့္ ေနကာဟ္လုပ္ရမွာ မေၾကာက္ပါနဲ႔….

ဆင္းရဲသားႏွင့္ ေနကာဟ္လုပ္ရမွာ မေၾကာက္ပါနဲ႔ ဒီန္းမရွိ သာသနာမသိတဲ့ သူနဲ႔ ေနကာဟ္လုပ္ရမွာကို ေၾကာက္ပါ ေငြေတြ ေ႐ႊေတြ မမက္ပါနဲ႔ ေငြေတြေ႐ႊေတြနဲ႔ အသင္၏ သား သမီးကို မေရာင္းစားပါႏွင့္ ေငြေတြေ႐ႊေတြနဲ႔ အသင္၏ သားသမီးကို မလဲပါနဲ႔ …