အသက္ (၁၀)အရြယ္ပါကစၥတန္သူေလး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တအုပ္လုံး (၄)လျဖင့္ ဟာဖြီးဇ္က်က္မွတ္နုိင္ခဲ့ -KSM/MMGazette

အသက္ (၁၀)အရြယ္ပါကစၥတန္သူေလး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တအုပ္လုံး (၄)လျဖင့္ ဟာဖြီးဇ္က်က္မွတ္နုိင္ခဲ႔ — လာဟုိး၊ ဇန္နဝါရီ(၂၂) ပါကစၥတန္ လာဟိုးမွအသက္ (၁၀) ႏွစ္အ႐ြယ္ ဖာရွ္ဖာနမူးစ္အမည္ရွိ မိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္တစ္အုပ္လုံးကို (၄)လအတြင္း အလြတ္က်က္မွတ္အာဂုံေဆာင္ခဲ့သည္။ အံ့ၾသစရာအေကာင္းဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ မိန္းကေလး ၏ ေနာက္ခံအေျခအေနမွာ …