မြတ္စလင္မ္တုိင္း ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ ျပဳက်င့္ရန္ တာဝန္ ၁၂ ခ်က္

ဟူကူကြလ္လာဟ္ (အလႅာဟ့္အေပၚ ထားရမည့္ တာဝန္ ) ၆ ခ်က္ ၁– ေန႔စဥ္ ကေလမာဟ္ ဖတ္ပါ။ ၂– ေန႔စဥ္ ေသာင္ဗာဟ္ ဖတ္ပါ။ ၃– ေန႔စဥ္ ဒ႐ူးဟ္ ဖတ္ပါ။ ၄– …