” ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္မိန္ကေလးမာဆိုမာ “

သူမ၏အမည္မွာ (Masooma Rajput)မာဆိုမာျဖစ္ျပီး (Quetta) ကြတ္တာ၏သမီးတဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ဘိုလိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္မွျဖစ္၍ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံႏိုင္ငံ႐ွိ ဟိုက္ဒရာဘတ္တကၠသိုလ္ၾကီးတြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္၌ ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ သုေတသနျပဳလုပ္ရာတြင္ ပထမဆံုး ပါကိစၥတန္ႏိုင္ငံမွထူးခြၽန္သူအမ်ိဳးသမီးအျဖစ္ မာစတာဒီဂရီ ဆုရ႐ွိခဲ့သူပင္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ဟာဗတ္တကၠသိုလ္႐ွိ ကင္ဆာသုေတသနအဖြဲ႔၌ ေလ့လာမႈျပဳၿပီး ျပန္လည္လက္ေတြ႔အသံုးခ်သည့္ကာလတြင္ …