ဖတ္ရင္းနဲ႔ မ်က္ရည္ေတာင္ မထိန္းနိုင္ဘူး ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ……

ဖတ္ရင္းနဲ႔ မ်က္ရည္ေတာင္ မထိန္းနိုင္ဘူး ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။ တစ္ေန႔ ဂ်ိဗ္ရအီလ္အလိုင္ဟိစလမ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြလလႅာဟုအလိုင္ဟိဝစလမ္)သခင္ဆီကို ေရာက္ရွိလာေတာ့ ဂ်ိဗ္ရအီလ္သခင္ရဲ့မ်ကိႏွာမွာ ေတာ္ေတာ္ပူေဆြးေသာကေတြ ျဖစ္ေနတာကို တမန္ေတာ္သခင္ ေတြ႕တယ္ အဲ့ဒါနဲ႔ တမန္ေတာ္သခင္က ဂ်ိဗ္ရအီလ္သခင္ကို ေမးတယ္။ အိုးးးဂ်ိဗ္ရအီလ္ အသင္ဘာေတြ ပူေဆြေသာကေတြျဖစ္ေနတာလဲ? …