ဂ်င္န္၊ ႐ႈိင္​သြာန္​ နွင့္ ​ဂ်ာဒူပယာဂ၏ ေႏွာင္​့္ယွက္မႈမ်ားမွ လံုျခံဳမႈရရွိေစရန္က်င့္စဥ္မ်ား နွင့္ ဂ်င္န္/႐ႈိင္သြာန္ ဝင္စီးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္း(၂)ခု

بسم الله الرحمن الرحيم ဂ်င္န္၊ ႐ႈိင္​သြာန္​ နွင့္ ​ဂ်ာဒူပယာဂ၏ ေႏွာင္​့္ယွက္မႈမ်ားမွ လံုျခံဳမႈရရွိေစရန္က်င့္စဥ္… ဂ်င္န္၊ ႐ႈိင္​သြာန္​ ႏွင္​့ အလံုးစံုေသာ အေႏွာင္႔​အယွက္မ်ားမွလံုျခံဳမႈရရွိေစရန္ မိမိအိမ္၌ (စူရဟ္ ဗကရဟ္) အား အသဲက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ …