ဒိုအာ ထိထိမိမိေလးတစ္ခု ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္….

ဒိုအာ……..ထိထိမိမိေလးတစ္ခု ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ ❀ ❆ ❀ ❆ ❀ ﷽❆ ❀ ❆ ❀ ဒိုအာ……..ထိထိမိမိေလးတစ္ခု… ┄┅════❁❁════┅┄ အာရဗီေက်းေတာသားတစ္ေယာက္ဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္[صلي الله عليه وسلم]ရဲ႕ထံေတာ္ပါး[ေရာင္ဇာဟ္]အေရွ႕ကို ေရာက္ေသာအခါ သူအေနနဲ႔ …