” ဒုအာ” ေတာင္းဆုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား …….

” ဒုအာ “ေတာင္းဆုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား `ဒုအာ´ေတာင္းဆု၏ စည္းကမ္းမ်ား ~-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-~ [ ၁ ] “အိခ္လာစ္” စိတ္ေစတနာျဖဴစင္ရမည္။ [ ၂ ] `ဒုအာ´ေတာင္းဆု `ကဗူလ္´ ျပည့္မည္ဟု ယုံၾကည္ရမည္။ [ …