မိစ္ဝါးက္ တိုက္ျခင္းရဲ့ အက်ိဳးထူး အာနိသင္မ်ား…….

မိစ္ဝါးက္ တိုက္ျခင္း အက်ိဳးအာနိသင္မ်ား ၁။ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္ ေက်နပ္ႏွသ္သက္မႈ႕၏ အေၾကာင္းခံျဖစ္သည္/ ၂။ ပါးစပ္အားသန႔္ရွင္းေစသည္/ ၃။ ေမာသ္ ေသျခင္းတရားမွအပ ေရာဂါဟူသ၍ကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ၄။ ေရဖ်ဥ္းနာေရာဂါအားပေပ်ာက္ေစသည္/ ၅။ မ်က္ေစ့အျမင္တိုးပြါးၾကည္လင္သည္/ ၆။ သြားဖုံးမ်ားအားခိုင္မာေစသည္/ …