မအိပ္ခင္ ျပုလုပ္သင့္သည့္ အမာလ္က်င့္စဥ္ ငားခု……

မအိပ္ခင္ ျပုလုပ္သင့္သည့္ အမာလ္က်င့္စဥ္ ငားခု- ၁။ေငြဒဂၤါး 4000 ဆြဒကဟ္ လုပ္ၿပီး အိပ္ပါ/ ၂။ကုရ္အာန္ 1ခသာမ္ ဖတ္ၿပီး အိပ္ပါ/ ၃။ ဂ်နၷသ္ရဲ႕ တန္ဘုိးေပးၿပီး အိပ္ပါ။ ၄။ ရန္ျဖစ္ထားတဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ၾကား …