ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ာဘ္ျပည္နယ္ ဖိုင္ဆာလာဘာဒ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ရွာဟ္နားဇ္ မူနီရ္က မ်က္မျမင္ မ်ားအတြက္ ဘိနပ္တမ်ိဳူးတီထြင္…….

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ာဘ္ျပည္နယ္ ဖိုင္ဆာလာဘာဒ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ရွာဟ္နားဇ္ မူနီရ္က မ်က္မျမင္ မ်ားအတြက္ ဘိနပ္တမ်ိဳူး တီထြင္… ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ပန္ဂ်ာဘ္ျပည္နယ္ ဖိုင္ဆာလာဘာဒ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ရွာဟ္နားဇ္ မူနီရ္က မ်က္မျမင္ မ်ားအတြက္ ဘိနပ္တမ်ိဳူး တီထြင္လိုက္သည္။ ထိုဘိနပ္စီးၿပီး ေလွ်ာက္သြားလွ်င္ …